Νομιμότητα - Πιστοποιήσεις

Άδεια Λειτουργίας Ν.2518/97

Η Icon Security ως Ιδιωτική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) λειτουργεί και συμμορφώνεται με βάση τον Ν.2518/97 (όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τονΝ.3707/2008).
Με βάση την προαναφερόμενη νομοθεσία, η Εταιρεία  κατέχει ειδική άδεια λειτουργίας η οποία εκδίδεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από γνώμη τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από τους διευθυντές των διευθύνσεων δημόσιας και κρατικής ασφάλειας του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο ίδιο υπουργείο.